lunes, 5 de abril de 2010

EJERCICIOS DE COMPOSICION CON LA ANABASIS (3)

3.1.

ἐπεὶ δὲ ἐτελεύτησε Δαρεῖος καὶ κατέστη εἰς τὴν βασιλείαν Ἀρταξέρξης, Τισσαφέρνης διαβάλλει τὸν Κῦρον πρὸς τὸν ἀδελφὸν ὡς ἐπιβουλεύοι αὐτῷ. ὁ δὲ πείθεται καὶ συλλαμβάνει Κῦρον ὡς ἀποκτενῶν· ἡ δὲ μήτηρ ἐξαιτησαμένη
αὐτὸν ἀποπέμπει πάλιν ἐπὶ τὴν ἀρχήν.

Después que murió Darío y se estableció en el poder Artajerjes, Tisafernes calumnia a Ciro frente al hermano porque conspiraba contra él. Éste lo cree y detiene a Ciro para matarlo. Pero su madre, tras implorar por él, lo despide de vuelta a su provincia.


3.2

calumniar: διαβάλλω (aoristo διέβαλον)conspirar: ἐπιβουλεύω

detener: συλλαμβάνω (aoristo συνέλαβον)

despedir: ἀποπέμπω

establecer: καθίστημι (aorist
o intransitivo κατέστην)

hacia, a: ἐπί + ac.

hacia (interior): εἰς + ac.

ante, frente a: πρός

hermano: ἀδελφός, ὁ


madre: μήτηρ, ἡ

matar: ἀποκτείνω (aoristo ἀπέκτεινα)

morir: τελευτῶ (ᾷς)

otra vez: πάλιν

persuadir: πείθω (aoris
to pasivo ἐπείσθην)

reino, poder regio: βασιλεία, ἡ

salvar con súplicas: ἐξαιτῶ.

tanto...como: τε... καί


3.3

ἐτελεύτησε. terminó. Es un eufemismo por ἀπέθανε. Siempre ha dado mala suerte mencionar la muerte y se prefiere decir pasó a mejor vida, el finado, etc.. También los romanos decían vivió antes que
ha muerto.

κατέστη. Es un aoristo intransitivo. Se estableció, frente a κατέστησε (estableció)

εἰς τὴν βασιλείαν. no confundir con βασίλεια, reina. Como ves, muchas veces prevalece el aspecto de dirección donde nosotros usamos el local. Se estableció “al poder” (llegó al poder)
, no en el poder. ¡Actualmente los griegos mezclan los dos y aquí no ha pasado nada! :)

πρὸς τὸν ἀδελφὸν. con acusativo porque se dirige junto al hermano para calumniar a Ciro. Si estuviera, digamos, cenando junto al hermano sería πρὸς τῷ ἀδελφῷ.

ὡς ἐπιβουλεύοι αὐτῷ. Este uso de
l optativo (llamado oblicuo) aparece en las subordinadas que dependen de tiempos históricos (en pasado). También puedes decir ὡς ἐπεβούλεύε αὐτῷ, ὡς ἐπιβουλεύει αὐτῷ.

De nuevo, ὡς indica una causa no garantizada por el hablante, porque -al parecer, decía- conspiraba contra él, alegando que conspiraba contra él.

Recuerda que en el texto griego es claro que c
onspira contra Artajerjes (αὐτῷ) y no contra el sujeto, Tisafernes (ἑαυτῷ).

ὁ δὲ . Sirve para indicar como sujeto un complemento mencionado en la frase anterior: Τισσαφέρνης διαβάλλει τὸν Κῦρον πρὸς
τὸν ἀδελφὸν ὡς ἐπιβουλεύοι αὐτῷ. ὁ δὲ πείθεται.

πείθεται. La forma pasiva πείθομαι se puede aplicar a nuestra expresión creer algo, dejarse convencer, aunque literalmente es ser convencido. No hay que confundir con el uso de la media, πείθομαι + dat., obedecer.

ὡς ἀποκτενῶν. participio de futuro. Originalmente el futuro indica intención, no tiempo futuro y este valor se ha mantenido muy bien en el participio. ὡς añade la causa supuesta: porque tenía intención de matarlo. Porque había decidido matarlo. Como para matarlo.

ἐξαιτησαμένη. en voz media porque salva a SU hijo.

ἐπὶ τὴν ἀρ
χήν. ¿por qué no εἰς τὴν ἀρχήν? Ni tan mal, pero Jenofonte prefiere indicar que le devuelve a gobernar la provincia, a estar a su cargo, que es uno de los valores de ἐπί (ἐπιστάτης, ἐφισταμένος, ἐπισκοπεῖν, etc)


3.4

1.me despidió.
2.me hizo llamar.
3.detuvieron al hijo de Darío.
4.sospechaban el fin de sus vidas.
5.mató al general.
6.el general murió. (=pasó a mejor vida)
7.el comandante persuadió a los hoplitas.
8.el hijo
del comandante lo creyó (=fue convencido)
9.(él) quería estar presente.
10.resulta que estaba presente. (él)
11.(él) calumniaba a Ciro.
12.traman contra él.
13.calumniaban a Ciro frente a su hermano, alegando que tramaba contra él.
14.Tras m
orir Darío, Artajerjes detuvo a Ciro con intención de matarlo.
15.Después que me establecí en el poder, tramó contra mi.
16.Calumnié al general frente a Ciro, y él lo creyó y detuvo al general. (usar τε... και)
17.Su madre lo despedirá de nuevo a la provincia (=al cargo de la provincia)
18.Su madre los salvó con sus súplicas.
19.De
spués de dejarme convencer, detuve al comandante de los hoplitas con la intención de matarlo. (habla un hombre)

χαῖρε!!


Ο ΟΠΛΙΤΗΣ
-----
3.4.

1.ἀπέπεμψέ με.
2.μετεπέμψατό με.
3.τὸν Δαρείου παῖδα συνέλαβον.
4.τὴν τελευτὴν τοῦ βίου ὑπώπτευον.
5.τὸν στρατηγὸν ἀπέκτεινε.
6.ὁ στρατηγὸς ἐτελεύτησε.
7.ὁ στρατηγὸς τοὺς ὁπλίτας ἔπεισε.
8.ὁ τοῦ στρατηγοῦ παῖς ἐπείσθη.
9.ἐβούλετο παρεῖναι.
10.παρὼν ἐτύγχανε.
11.τὸν Κῦρον διέβαλλε.
12.αὐτῷ ἐπιβουλεύουσιν.
13.τὸν Κῦρον πρὸς τὸν ἀδελφὸν διέβαλλον ὡς ἐπιβουλεύει (ἐπιβουλεύοι) αὐτῷ.
14.ἐπεὶ ἐτελεύτησε ὁ Δαρεῖος , Ἀρταξέρξης τὸν Κῦρον συνέλαβεν ὡς ἀποκτενῶν.
15.ἐπεὶ κατέστην εἰς τὴν ἀρχὴν, ἐπεβούλευσέ μοι.
16.τὸν στρατηγὸν πρὸς τὸν Κῦρον διέβαλον. ὁ δὲ ἐπείσθη τε καὶ τὸν στρατηγὸν συνέλαβε.
17.ἡ μήτηρ ἐπὶ τὴν ἀρχὴν πάλιν αὐτὸν ἀποπέμψει.
18.ἡ μήτηρ αὐτοὺς ἐξῃτήσατο.
19.ἐπεὶ ἐπείσθην, τὸν στρατηγὸν τῶν ὁπλιτῶν συνέλαβον ὡς ἀποκτενῶν.

5 comentarios:

Anónimo dijo...

Veo que sigues incansable, Sito. Muy buena serie esta. No sé si conoces estos libros: Cours de thème grec, para mi son -todavía- demasiado complicados, pero es bastante interesante: primero viene un estudio sobre como escribir diversas expresiones, tiempos, etc. en griego -también tengo el de latín- y luego una serie de textos de autores franceses clásicos traducidos al francés. Es lo que pedían antes en la oposición a agregé (Catedrático de instituto) -que son tan duras que hoy en día ya casi nadie se presenta, por lo que me contaron-

Bueno, yo ya he vuelto de Picardie y de chocar τα κόκκινα αυγά con la θεία Ουρανία. Lo único que me llevé fue el Roma Aeterna para ir repasando a Tito Livio, que es un vicio. Χρηστός ανἐστη, por cierto :D

Sito Yelás dijo...

και αληθώς ανέστη!! Además este año coinciden las dos Pascuas, la ortodoxa y católica quiero decir, que no es tan común... así que todos de acuerdo :)

Gracias por la sugerencia del libro. Me parece muy interesante. A ver si puedo encontarlo estos días que voy a cruzar la frontera.

Mi intención con esta serie es dejar de escribir las fichas de gramática así a palo seco y aplicar la teoría a un texto griego, a ver si la cosa es más entretenida y variada.

Que disfrutes con tu Livio. Espero alcanzarte, pero σιγἀ σιγἀ, eh? :)
De momento estoy con lo del Minotauro, lo que es un tanto raro ¡porque es precisamente lo mismo con lo que estoy con el Athenaze!!
γεια!

Anónimo dijo...

Sí, sí, σιγά, σιγά, como bien dices. Además que tengo que repasar bien los últimos 10 capítulos de FR, porque veo que la gramática del subjuntivo, el supino y tal todavía la tengo floja. En cualquier caso los capítulos de Roma Aeterna me los leo cuatro o cinco veces antes de avanzar al siguiente, no te vayas a creer. Pero poco a poco el vocabulario se va quedando, que es lo importante. :P

Anónimo dijo...

Por cierto, que releyendo el primer mensaje veo que lo expliqué mal -aunque creo que se entiende-, en el libro de thème grec, lo que vienen son textos de autores franceses -p. ej. Voltaire- traducidos al GRIEGO.

Thème es lo que en español llamamos "traducción inversa", vaya.

Sito Yelás dijo...

Habia quedado claro, no te preocupes :).
Me encanta lo de la traducción inversa. Tiene un punto creativo y de exigencia mental muy interesante. De todas formas no es algo de lo que haya muchos libros, así que ευχαριστώ.
nos leemos, γεια!