sábado, 10 de abril de 2010

EJERCICIOS DE COMPOSICION CON LA ANABASIS (5)


5.1
ὅστις δ᾽ ἀφικνεῖτο τῶν παρὰ βασιλέως πρὸς αὐτὸν πάντας οὕτω διατιθεὶς ἀπεπέμπετο ὥστε αὐτῷ μᾶλλον φίλους εἶναι ἢ βασιλεῖ. καὶ τῶν παρ᾽ ἑαυτῷ δὲ βαρβάρων ἐπεμελεῖτο ὡς πολεμεῖν τε ἱκανοὶ εἴησαν καὶ εὐνοϊκῶς ἔχοιεν αὐτῷ.

a cualquiera que llegaba a su presencia de parte del Rey lo mandaba de vuelta tras disponerlos a todos de tal manera que fueran más afectos a él que al Rey. También se ocupaba de que los bárbaros que estaban junto a él fueran capaces de hacer la guerra (= se ocupaba de pertrechar a los bárbaros) y estuvieran bien dispuestos con él.


5.2

capaz: ἱκανός -ή -όν

cualquiera: ὅστις, ἥτις, ὅ τι

de parte de: παρά + genitivo.

de manera que: ὡς

disponer: διατίθημι

estar bien dispuesto hacia alguien: εὐνοϊκῶς ἔχω + dativo, + πρός y acusativo.

junto a: παρά + dativo.

hacer la guerra: πολεμῶ

llegar: ἀφικνοῦμαι (aoristo ἀφικόμην)

ocuparse: ἐπιμελοῦμαι

todos: πᾶς, πᾶσα, πᾶν.


5.3

Pocas líneas pero muchas estructuras interesantes, así que a ello.

- ὅστις δ᾽ ἀφικνεῖτο. Este tipo de relativas con antecedente indefinido siguen el mismo esquema que las oraciones condicionales de tipo general. A saber, una condicional puede ser concreta,

Si habla Demóstenes, todos escucharán.

o general:

Si los oradores hablan, todos escuchan.

En el primer caso ese “si” significa si se diera el caso concreto de que hablara Demóstenes y se refiere al futuro. El segundo “si” está más cerca de s
iempre que hablaron, hablan o hablarán los oradores y enfatiza la repetición. Como el presente de subjuntivo puede marcar tanto la posibilidad futura (por lo de subjuntivo) como la repetición (por lo de presente) -como hemos visto en 2.3 – no es de extrañar que se use para ambas estructuras:

ἐὰν Δημοσθένης ἀγορεύῃ, πάντες ἀκούσονται.

ἐὰν οἱ ῥήτορες ἀγορεύωσιν, πάντες ἀκούουσιν.

Ahora bien, no todo el campo va a ser orégano y cuando nos aparece la misma estructura en pasado se usa el optativo (sin ἄν):

Si los oradores hablaban, todos escuchaban.
εἰ οἱ ῥήτορες ἀγορεύοιεν, πάντες ἤκουον.

El optativo, a diferencia del presente (o su hermanito pequeño el imperfecto), no tiene un valor de repetición (o valor iterativo, que es lo mismo pero más fino), así que es sorprendente, desde luego, este uso. Ahí queda el misterio... de todas formas, también se puede usar sin problemas:

εἰ οἱ ῥήτορες ἀγορεύουσιν, πάντες ἀκούουσιν.
εἰ οἱ ῥήτορες ἠγόρευον, πάντες ἤκουον.

Este es el caso de ὅστις δ᾽ ἀφικνεῖτο.

Como puedes imaginar, al ser condiciones generales, habrá muchas de tipo , si alguien robaba (εἴ τις κλέπτοι), si alguien decía la verdad (εἴ τις λέγοι τ΄ἀληθῆ), etc... lo que nos lleva -por fin- a la frase del texto ὅστις δ᾽ ἀφικνεῖτο (cualquiera que llegaba, llegara quien llegara), que es como si dijéramos εἴ τις ἀφικνεῖτο (si alguien llegaba).

¿Y cómo sería esta frase de haber aparecido en presente? … justo eso! ὅστις δ᾽ ἂν ἀφικνκῆται τῶν παρὰ βασιλέως, cualquiera que llega de parte del rey,
llegue quien llegue de parte del rey... como si dijéramos ἐὰν τις ἀφικνῆται τῶν παρὰ βασιλέως, si alguien llega de parte del rey.

Como ves - y esto es lo importante-, las oraciones de relativo con antecedente indefinido tienen siempre un valor condicional y por eso siguen la misma estructura:

εἴ τι βούλεται, πράττει = ὅ τι βούλεται, πράττει.
si quiere algo, lo hace = hace lo (=cualquier cosa) que quiere.

ἐάν τι βούληται, πράττει = ὅ τι ἂν βούληται, πράττει.
si (siempre que) quiere algo, lo hace = hace lo (=cualquier cosa) que quiere.

εἴ τι βούλοιτο, ἔπραττε = ὅ τι βούλοιτο, ἔπραττε.
si (siempre que) quería algo, lo hacía = hacía lo (=cualquier cosa) que quería.

εἴ τι βούλοιτο, πράττοι ἄν = ὅ τι βούλοιτο, πράττοι ἄν.
si quisiera hacer algo, lo haría. = haría lo (=cualquier cosa) que quisiera.

Por supuesto, también la negación es μή.

εἴ τι μὴ βούλεται, οὐ πράττει = ὅ τι μὴ βούλεται, οὐ πράττει.
si no quiere algo, no lo hace = no hace lo (=cualquier cosa) que no quiere.

No me resisto a mencionar que esta estructura se ha conservado perfectamente en griego moderno (y también sorprendentemente porque ya no se usa la partícula ἄν): ὅποιος κὶ ἂν ἔρθῃ (venga quien venga), ὅτι κὶ ἂν (εἰ)πῇ, (diga lo diga) ὁποῦ κὶ ἄν βρεθῇς (estés donde estés), etc.


- τῶν παρὰ βασιλέως. Genitivo partitivo, que se usa mucho con (ὅσ)τις. τῶν πολιτῶν τίνες, algunos (de los) ciudadanos.
Como ves, muchos complementos circunstanciales no sólo se pueden usar como adjetivos,

οἱ ἐκ τῆς Περσίδος πρέσβεις = οἱ Περσικοῖ πρέσβεις.
τῶν ἐκ τῆς Περσίδος πρέσβεων = τῶν Περσικῶν πρέσβεων.

sino que incluso se pueden sustantivar,

οἱ ἐκ τῆς Περσίδος = οἱ Περσικοῖ.
τῶν ἐκ τῆς Περσίδος = τῶν Περσικῶν.

Este tipo de estructuras suele aparecer con los complementos de lugar, hasta el punto de que muchas de nuestras oraciones de relativo del tipo el dios que está el Delfos, las naves que vienen del Peloponeso, los soldados que están en Atenas, etc se pueden decir simplemente ὁ ἐν Δελφοῖς θεός, τὰ ἀπὸ τῆς Πελοποννήσου πλοῖα, οἱ ἐν ταῖς Ἀθήναις στρατιῶται, etc. Igualmente, hay que tener cuidado al pasar al griego expresiones del tipo las naves del Peloponeso, los soldados de Atenas porque nosotros usamos “de” para todo mientras en griego lo importante es el sentido profundo, lit. las naves (que vienen) desde el Peloponeso, los soldados (que están) en Atenas.

βασιλέως. Esta palabra sin artículo significa el rey de Persia.

Usa παρὰ al indicar el origen desde una persona, no ἐκ βασιλέως, ἀπὸ βασιλέως.


- οὕτω … ὥστε + εἶναι. Las oraciones consecutivas pueden llevar infinitivo, como en este caso, o verbo personal. La diferencia es la misma que en castellano.
Cuando el verbo principal implica algún tipo de comparación, proporción o capacidad, la frase de ὥστε se construye con infinitivo y tiene un simple valor explicativo. Por ejemplo:

ἔχω χρήματα ὥστε τὰ ἐπιτήδεια ἀγοράζειν.
Tengo dinero como para comprar las provisiones.

Este uso comparte la estructura profunda de los adjetivos y adverbios que rigen infinitivo y que también indican capacidad, habilidad y conveniencia, etc, como ἱκανός, ἔτοιμος, ἄξιος, δυνατός, χαλεπός, ῥᾴδιος, οἷος, ὅσος... Es más, la idea anterior también se podría expresar χρήματα ἔχω ὅσα τὰ ἐπιτήδια ἀγοράζειν, ἱκανὰ ἀγοράζειν τὰ ἐπιτήδια.
Fíjate, además, que no me interesa indicar si he comprado o no las provisiones sino que tengo suficiente dinero... y el infinitivo nos explica que es suficiente sólo en lo concerniente a comprar provisiones -¡para otra cosa igual no!-. el infinitivo es capaz de indicar este valor de limitación por ser una antigua forma de dativo y, en este aspecto, identificable con el supino latino:

ἡδὺ ἀκοῦσαι = dulce auditu
καλὸς ἰδεῖν = pulcher visu
χαλεπὸν εἰπεῖν = difficile dictu
στυγνὸς ὁρᾶν = horribilis visu

Otro ejemplo:

οἱ στρατιῶται κραυγὴν ἐποίουν πολλὴν ὥστε καὶ τοὺς πολεμίους ἀκούειν.
los soldados hacían mucho ruido, tanto como para oírlos incluso los enemigos.

No sabemos si los enemigos llegaron a oír los gritos o no, pero eran muy fuertes, por lo menos en lo concerniente a oírlos los enemigos... igual para ganar un concurso de gritos, no. :)

Por otro lado, ὥστε + verbo personal indica que el hecho se ha llegado a producir y la frase principal es la causa de ello. El énfasis se pone sobre la frase de ὥστε.

οἱ στρατιῶται κραυγὴν ἐποίουν πολλὴν ὡστε καὶ οἱ πολεμίοι ἤκουσαν.
Los soldados hacían mucho ruido, así que incluso los enemigos los oyeron ( = los enemigos los oyeron porque los soldados hicieron mucho ruido)

ἐπίπτει χιὼν ἄπλετος ὥστε ἀπέκρυψεν καὶ τὰ ὅπλα καὶ τοὺς ἀνθρώπους.
caía muchísima nieve, así que cubrió tanto las armas como los hombres (= la nieve cubrió tanto las armas como los hombres porque caía muchísima)

Pero ¿qué significaría ἐπίπτει χιὼν ἄπλετος ὥστε ἀποκρύψαι καὶ τὰ ὅπλα καὶ τοὺς ἀνθρώπους? ... En efecto, caía χιὼν ὅσος ἀποκρύψαι... tanta como para cubrirlos, era. Si llego a hacerlo ya, ¡vete a saber!

Recuerda ὡς + infinitivo = (tanto, de tal manera) como para / ὡς + forma verbal personal = así que, por lo tanto.

En la frase del texto Ciro trata a las enviados del rey de una manera tal como para ganarse su favor (ὥστε αὐτῷ φίλους εἶναι). Ahora bien, con algunas personas lo lograría y con otras no, pero lo que le importa a Jenofonte indicar no es tanto el resultado como el hecho de que la διάθεσις Κύρου era οἵα πάντας φίλους αὐτῷ εἶναι.


- διατιθεὶς. Es un participio de presente activo, un tanto raro porque se trata de un verbo en -μι.
Cuando se dan dos acciones verbales escaladas en el tiempo y con el mismo sujeto, la anterior se pone en participio. Por ejemplo:

Dijo eso y se marchó.
ταῦτα εἰπὼν ἀπῆλθε.

en el texto διατιθεὶς ἀπεπέμπετο, los disponía... y los despedía, tras disponerlos... los despedía. Por cierto, fíjate en el orden de la frase (...) οὕτω διατιθεὶς ἀπεπέμπετο ὥστε αὐτῷ μᾶλλον φίλους εἶναι ἢ βασιλεῖ en vez del más lógico οὕτω ὥστε αὐτῷ μᾶλλον ἢ βασιλεῖ φίλους εἶναι πάντας διατιθεὶς ἀπεπέμπετο. La opción de Jenofonte es mucho más expresiva, al dejar la consecuencia al final. Los griegos tienden siempre a buscar el efecto más dramático... ¡No por nada fueron los inventores del teatro! :)

- ὅστις...πάντας Aquí la oración relativa aparece enfatizada, una estructura muy del gusto del griego. Una relativa “neutra” sería:

ταῦτα ἃ οὐκ οἶδα οὐδὲ εἰδέναι οἴομαι.
lo que no sé tampoco creo saberlo.

se enfatiza poniendo primero la oración relativo y ”recogiéndola” en la principal con un pronombre ο similar,

ἃ οὐκ οἶδα, οὐδὲ ταῦτα εἰδέναι οἴομαι.
lo que no sé tampoco creo saberlo.

como sabes, cuando en antecedente es un pronombre, se puede eliminar sin problemas:

ὁν οἱ θεοὶ φιλοῦσιν, ἀποθνῄσκει νέος.

sería

εκεῖνος ὁν οἱ θεοὶ φιλοῦσιν, ἀποθνῄσκει νέος.
(aquel) al que aman los dioses, muere joven.

En texto habría, pues, que entender ἐκείνους ὅστις (...) πάντας ἀπεπέμπετο. Fíjate que ὅστις esta usado como un singular genérico. La lógica exigiría ἐκείνους οἵτινες (...) πάντας... pero la psicología también tiene su influencia en la sintaxis :)


- ἀπεπέμπετο. Voz media. Compara con el uso menos enfático que ha hecno del mismo verbo en ἡ δὲ μήτηρ ἐξαιτησαμένη αὐτὸν ἀποπέμπει πάλιν ἐπὶ τὴν ἀρχήν.

- ἐπεμελεῖτο. Este verbo rige genitivo (ver la FICHA 21) τῶν παρ᾽ ἑαυτῷ δὲ βαρβάρων. Ojo a esta expresión. Cuando nosotros decimos Se ocupa de que alguien haga algo, los griegos prefieren decir Se ocupa de alguien para que (ὡς) haga algo. Recuerda que el valor final de ὡς se lo damos nosotros, ya que siempre es modal (se ocupa de manera que).


- παρ᾽ ἑαυτῷ. Esta preposición se usa siempre con acusativo. Esta es casi una frase hecha que acabó significando “en casa de” παρὰ Λυσιμάχῳ, en casa de Lisímaco (como en francés chez Lysimache). De nuevo hay que entender una relativa, los barbaros (que estaban) a su lado.


- πολεμεῖν ἱκανοὶ. Otro infinitivo con valor de supino, capaz de hacer la guerra. Ver las notas anteriores.


- ὡς ...εἴησαν ...ἔχοιεν. Optativos oblícuos que dependen de un tiempo histórico (ἐπεμελεῖτο). En presente sería ἐπιμελεῖται ὡς πολεμεῖν τε ἱκανοὶ ὦσι καὶ εὐνοϊκῶς ἔχωσιν αὐτῷ.


- εὐνοϊκῶς ἔχοιεν. Este uso aparece comentado en profundidad en la FICHA 52.

5.4.

1.es capaz de hacer la guerra.
2.son capaces de hacer la guerra.
3.somos capaces de hacer la guerra.
4.estamos bien dispuestos contigo.
5.todos estamos bien dispuestos contigo.
6.están bien dispuestos contigo.
7.todos están bien dispuestos contigo.
8.todos están bien dispuestos con el rey.
9.están bien dispuestos contigo y son capaces de hacer la guerra. (usa τε.. καὶ)
10.despedía a cualquier hermano que venía a su presencia. (usa el orden : cualquiera de los hermanos que venía a su presencia, (lo) despedía.)
11.despide a cualquier hermano que viene a su presencia.
12.los dispongo de tal manera que sean más afectos a mi que al Rey.
13.está bien dispuesto conmigo.
14.los bárbaros que estaban a su lado eran capaces de hacer la guerra y estaban bien dispuestos con él.
15.se ocupa de todos los que vienen de parte del Rey, sean quienes sean.
16.se ocupaba de todos los que venían de parte del Rey, fueran quienes fueran.
17.se ocupa también de que los que están a su lado estén bien dispuestos con él. (recuerda usar: se ocupa de los que están a su lado para que...)
18. se ocupaba también de que los que están a su lado estuvieran bien dispuestos con él. (estuvieran = optativo oblicuo!)
19.mando llamar a su hijo menor.
20.despidió (de su presencia) a su hijo mayor.
21.me ocupo de que el general tenga buena disposición conmigo.
22.me ocupaba de que el general tuviera buena disposición conmigo.
23.me ocupaba de general por estar -al parecer- en buena disposición conmigo. (estar en buena disposición: usa participio... ¡y recuerda que tiene que concordar!)


χαῖρε!!


----


5.4.

1.ἱκανός ἐστι πολεμεῖν.
2.ἱκανοί εἰσι πολεμεῖν.
3.ἱκανός ἐσμεν πολεμεῖν.
4.εὐνοϊκῶς σοι ἔχομεν.
5.πάντες εὐνοϊκῶς σοι ἔχομεν.
6.εὐνοϊκῶς σοι ἔχουσιν.
7.πάντες εὐνοϊκῶς σοι ἔχουσιν.
8.πάντες εὐνοϊκῶς βασιλεῖ ἔχουσιν.
9.εὐνοϊκῶς τέ σοι ἔχουσι καὶ ἱκανοί ἐισι πολεμεῖν.
10.ὅστις ἀφικνεῖτο τῶν ἀδελφῶν, ἀπεπέμπετο.
11.ὅστις ἂν ἀφικνῆται τῶν ἀδελφῶν, ἀποπέμπεται.
12.οὕτω αὐτοὺς διατίθημι ὥστε ἐμοὶ μᾶλλον φίλους εἶναι ἢ βασιλεῖ.
13.εὐνοϊκῶς μοι ἔχει.
14.οἱ παρ΄αὐτῷ βάρβαροι ἱκανοὶ πολεμεῖν ἦσαν καὶ εὐνοϊκῶς αὐτῷ εἶχον.
15.ὅστις ἂν ἀφικνῆται παρὰ τοῦ βασιλέως, πάντων ἐπιμελεῖται.
16.ὅστις ἀφικνεῖτο παρὰ τοῦ βασιλέως, πάντων ἐπιμελεῖτο.
17.καὶ τῶν παρ΄ἐαυτῷ ἐπιμελεῖται ὡς εὐνοϊκῶς αὐτῷ ἔχωσιν.
18.καὶ τῶν παρ΄ἐαυτῷ ἐπιμελεῖτο ὡς εὐνοϊκῶς αὐτῷ ἔχοιεν.
19.τὸν νεώτερον παῖδα μεταπέμπομαι.
20.τὸν πρεσβύτερον παῖδα ἀπεπέμψατο.
21.τοῦ στρατηγοῦ ἐπιμελοῦμαι ὡς εὐνοϊκῶς μοι ἔχῃ.
22.τοῦ στρατηγοῦ ἐπεμελούμην ὡς εὐνοϊκῶς μοι ἔχοι.
23.τοῦ στρατηγοῦ ἐπεμελούμην ὡς εὐνοϊκῶς μοι ἔχοντος.


No hay comentarios: