sábado, 10 de abril de 2010

EJERCICIOS DE COMPOSICION CON LA ANABASIS (5)


5.1
ὅστις δ᾽ ἀφικνεῖτο τῶν παρὰ βασιλέως πρὸς αὐτὸν πάντας οὕτω διατιθεὶς ἀπεπέμπετο ὥστε αὐτῷ μᾶλλον φίλους εἶναι ἢ βασιλεῖ. καὶ τῶν παρ᾽ ἑαυτῷ δὲ βαρβάρων ἐπεμελεῖτο ὡς πολεμεῖν τε ἱκανοὶ εἴησαν καὶ εὐνοϊκῶς ἔχοιεν αὐτῷ.

a cualquiera que llegaba a su presencia de parte del Rey lo mandaba de vuelta tras disponerlos a todos de tal manera que fueran más afectos a él que al Rey. También se ocupaba de que los bárbaros que estaban junto a él fueran capaces de hacer la guerra (= se ocupaba de pertrechar a los bárbaros) y estuvieran bien dispuestos con él.


5.2

capaz: ἱκανός -ή -όν

cualquiera: ὅστις, ἥτις, ὅ τι

de parte de: παρά + genitivo.

de manera que: ὡς

disponer: διατίθημι

estar bien dispuesto hacia alguien: εὐνοϊκῶς ἔχω + dativo, + πρός y acusativo.

junto a: παρά + dativo.

hacer la guerra: πολεμῶ

llegar: ἀφικνοῦμαι (aoristo ἀφικόμην)

ocuparse: ἐπιμελοῦμαι

todos: πᾶς, πᾶσα, πᾶν.


5.3

Pocas líneas pero muchas estructuras interesantes, así que a ello.

- ὅστις δ᾽ ἀφικνεῖτο. Este tipo de relativas con antecedente indefinido siguen el mismo esquema que las oraciones condicionales de tipo general. A saber, una condicional puede ser concreta,

Si habla Demóstenes, todos escucharán.

o general:

Si los oradores hablan, todos escuchan.

En el primer caso ese “si” significa si se diera el caso concreto de que hablara Demóstenes y se refiere al futuro. El segundo “si” está más cerca de s
iempre que hablaron, hablan o hablarán los oradores y enfatiza la repetición. Como el presente de subjuntivo puede marcar tanto la posibilidad futura (por lo de subjuntivo) como la repetición (por lo de presente) -como hemos visto en 2.3 – no es de extrañar que se use para ambas estructuras:

ἐὰν Δημοσθένης ἀγορεύῃ, πάντες ἀκούσονται.

ἐὰν οἱ ῥήτορες ἀγορεύωσιν, πάντες ἀκούουσιν.

Ahora bien, no todo el campo va a ser orégano y cuando nos aparece la misma estructura en pasado se usa el optativo (sin ἄν):

Si los oradores hablaban, todos escuchaban.
εἰ οἱ ῥήτορες ἀγορεύοιεν, πάντες ἤκουον.

El optativo, a diferencia del presente (o su hermanito pequeño el imperfecto), no tiene un valor de repetición (o valor iterativo, que es lo mismo pero más fino), así que es sorprendente, desde luego, este uso. Ahí queda el misterio... de todas formas, también se puede usar sin problemas:

εἰ οἱ ῥήτορες ἀγορεύουσιν, πάντες ἀκούουσιν.
εἰ οἱ ῥήτορες ἠγόρευον, πάντες ἤκουον.

Este es el caso de ὅστις δ᾽ ἀφικνεῖτο.

Como puedes imaginar, al ser condiciones generales, habrá muchas de tipo , si alguien robaba (εἴ τις κλέπτοι), si alguien decía la verdad (εἴ τις λέγοι τ΄ἀληθῆ), etc... lo que nos lleva -por fin- a la frase del texto ὅστις δ᾽ ἀφικνεῖτο (cualquiera que llegaba, llegara quien llegara), que es como si dijéramos εἴ τις ἀφικνεῖτο (si alguien llegaba).

¿Y cómo sería esta frase de haber aparecido en presente? … justo eso! ὅστις δ᾽ ἂν ἀφικνκῆται τῶν παρὰ βασιλέως, cualquiera que llega de parte del rey,
llegue quien llegue de parte del rey... como si dijéramos ἐὰν τις ἀφικνῆται τῶν παρὰ βασιλέως, si alguien llega de parte del rey.

Como ves - y esto es lo importante-, las oraciones de relativo con antecedente indefinido tienen siempre un valor condicional y por eso siguen la misma estructura:

εἴ τι βούλεται, πράττει = ὅ τι βούλεται, πράττει.
si quiere algo, lo hace = hace lo (=cualquier cosa) que quiere.

ἐάν τι βούληται, πράττει = ὅ τι ἂν βούληται, πράττει.
si (siempre que) quiere algo, lo hace = hace lo (=cualquier cosa) que quiere.

εἴ τι βούλοιτο, ἔπραττε = ὅ τι βούλοιτο, ἔπραττε.
si (siempre que) quería algo, lo hacía = hacía lo (=cualquier cosa) que quería.

εἴ τι βούλοιτο, πράττοι ἄν = ὅ τι βούλοιτο, πράττοι ἄν.
si quisiera hacer algo, lo haría. = haría lo (=cualquier cosa) que quisiera.

Por supuesto, también la negación es μή.

εἴ τι μὴ βούλεται, οὐ πράττει = ὅ τι μὴ βούλεται, οὐ πράττει.
si no quiere algo, no lo hace = no hace lo (=cualquier cosa) que no quiere.

No me resisto a mencionar que esta estructura se ha conservado perfectamente en griego moderno (y también sorprendentemente porque ya no se usa la partícula ἄν): ὅποιος κὶ ἂν ἔρθῃ (venga quien venga), ὅτι κὶ ἂν (εἰ)πῇ, (diga lo diga) ὁποῦ κὶ ἄν βρεθῇς (estés donde estés), etc.


- τῶν παρὰ βασιλέως. Genitivo partitivo, que se usa mucho con (ὅσ)τις. τῶν πολιτῶν τίνες, algunos (de los) ciudadanos.
Como ves, muchos complementos circunstanciales no sólo se pueden usar como adjetivos,

οἱ ἐκ τῆς Περσίδος πρέσβεις = οἱ Περσικοῖ πρέσβεις.
τῶν ἐκ τῆς Περσίδος πρέσβεων = τῶν Περσικῶν πρέσβεων.

sino que incluso se pueden sustantivar,

οἱ ἐκ τῆς Περσίδος = οἱ Περσικοῖ.
τῶν ἐκ τῆς Περσίδος = τῶν Περσικῶν.

Este tipo de estructuras suele aparecer con los complementos de lugar, hasta el punto de que muchas de nuestras oraciones de relativo del tipo el dios que está el Delfos, las naves que vienen del Peloponeso, los soldados que están en Atenas, etc se pueden decir simplemente ὁ ἐν Δελφοῖς θεός, τὰ ἀπὸ τῆς Πελοποννήσου πλοῖα, οἱ ἐν ταῖς Ἀθήναις στρατιῶται, etc. Igualmente, hay que tener cuidado al pasar al griego expresiones del tipo las naves del Peloponeso, los soldados de Atenas porque nosotros usamos “de” para todo mientras en griego lo importante es el sentido profundo, lit. las naves (que vienen) desde el Peloponeso, los soldados (que están) en Atenas.

βασιλέως. Esta palabra sin artículo significa el rey de Persia.

Usa παρὰ al indicar el origen desde una persona, no ἐκ βασιλέως, ἀπὸ βασιλέως.


- οὕτω … ὥστε + εἶναι. Las oraciones consecutivas pueden llevar infinitivo, como en este caso, o verbo personal. La diferencia es la misma que en castellano.
Cuando el verbo principal implica algún tipo de comparación, proporción o capacidad, la frase de ὥστε se construye con infinitivo y tiene un simple valor explicativo. Por ejemplo:

ἔχω χρήματα ὥστε τὰ ἐπιτήδεια ἀγοράζειν.
Tengo dinero como para comprar las provisiones.

Este uso comparte la estructura profunda de los adjetivos y adverbios que rigen infinitivo y que también indican capacidad, habilidad y conveniencia, etc, como ἱκανός, ἔτοιμος, ἄξιος, δυνατός, χαλεπός, ῥᾴδιος, οἷος, ὅσος... Es más, la idea anterior también se podría expresar χρήματα ἔχω ὅσα τὰ ἐπιτήδια ἀγοράζειν, ἱκανὰ ἀγοράζειν τὰ ἐπιτήδια.
Fíjate, además, que no me interesa indicar si he comprado o no las provisiones sino que tengo suficiente dinero... y el infinitivo nos explica que es suficiente sólo en lo concerniente a comprar provisiones -¡para otra cosa igual no!-. el infinitivo es capaz de indicar este valor de limitación por ser una antigua forma de dativo y, en este aspecto, identificable con el supino latino:

ἡδὺ ἀκοῦσαι = dulce auditu
καλὸς ἰδεῖν = pulcher visu
χαλεπὸν εἰπεῖν = difficile dictu
στυγνὸς ὁρᾶν = horribilis visu

Otro ejemplo:

οἱ στρατιῶται κραυγὴν ἐποίουν πολλὴν ὥστε καὶ τοὺς πολεμίους ἀκούειν.
los soldados hacían mucho ruido, tanto como para oírlos incluso los enemigos.

No sabemos si los enemigos llegaron a oír los gritos o no, pero eran muy fuertes, por lo menos en lo concerniente a oírlos los enemigos... igual para ganar un concurso de gritos, no. :)

Por otro lado, ὥστε + verbo personal indica que el hecho se ha llegado a producir y la frase principal es la causa de ello. El énfasis se pone sobre la frase de ὥστε.

οἱ στρατιῶται κραυγὴν ἐποίουν πολλὴν ὡστε καὶ οἱ πολεμίοι ἤκουσαν.
Los soldados hacían mucho ruido, así que incluso los enemigos los oyeron ( = los enemigos los oyeron porque los soldados hicieron mucho ruido)

ἐπίπτει χιὼν ἄπλετος ὥστε ἀπέκρυψεν καὶ τὰ ὅπλα καὶ τοὺς ἀνθρώπους.
caía muchísima nieve, así que cubrió tanto las armas como los hombres (= la nieve cubrió tanto las armas como los hombres porque caía muchísima)

Pero ¿qué significaría ἐπίπτει χιὼν ἄπλετος ὥστε ἀποκρύψαι καὶ τὰ ὅπλα καὶ τοὺς ἀνθρώπους? ... En efecto, caía χιὼν ὅσος ἀποκρύψαι... tanta como para cubrirlos, era. Si llego a hacerlo ya, ¡vete a saber!

Recuerda ὡς + infinitivo = (tanto, de tal manera) como para / ὡς + forma verbal personal = así que, por lo tanto.

En la frase del texto Ciro trata a las enviados del rey de una manera tal como para ganarse su favor (ὥστε αὐτῷ φίλους εἶναι). Ahora bien, con algunas personas lo lograría y con otras no, pero lo que le importa a Jenofonte indicar no es tanto el resultado como el hecho de que la διάθεσις Κύρου era οἵα πάντας φίλους αὐτῷ εἶναι.


- διατιθεὶς. Es un participio de presente activo, un tanto raro porque se trata de un verbo en -μι.
Cuando se dan dos acciones verbales escaladas en el tiempo y con el mismo sujeto, la anterior se pone en participio. Por ejemplo:

Dijo eso y se marchó.
ταῦτα εἰπὼν ἀπῆλθε.

en el texto διατιθεὶς ἀπεπέμπετο, los disponía... y los despedía, tras disponerlos... los despedía. Por cierto, fíjate en el orden de la frase (...) οὕτω διατιθεὶς ἀπεπέμπετο ὥστε αὐτῷ μᾶλλον φίλους εἶναι ἢ βασιλεῖ en vez del más lógico οὕτω ὥστε αὐτῷ μᾶλλον ἢ βασιλεῖ φίλους εἶναι πάντας διατιθεὶς ἀπεπέμπετο. La opción de Jenofonte es mucho más expresiva, al dejar la consecuencia al final. Los griegos tienden siempre a buscar el efecto más dramático... ¡No por nada fueron los inventores del teatro! :)

- ὅστις...πάντας Aquí la oración relativa aparece enfatizada, una estructura muy del gusto del griego. Una relativa “neutra” sería:

ταῦτα ἃ οὐκ οἶδα οὐδὲ εἰδέναι οἴομαι.
lo que no sé tampoco creo saberlo.

se enfatiza poniendo primero la oración relativo y ”recogiéndola” en la principal con un pronombre ο similar,

ἃ οὐκ οἶδα, οὐδὲ ταῦτα εἰδέναι οἴομαι.
lo que no sé tampoco creo saberlo.

como sabes, cuando en antecedente es un pronombre, se puede eliminar sin problemas:

ὁν οἱ θεοὶ φιλοῦσιν, ἀποθνῄσκει νέος.

sería

εκεῖνος ὁν οἱ θεοὶ φιλοῦσιν, ἀποθνῄσκει νέος.
(aquel) al que aman los dioses, muere joven.

En texto habría, pues, que entender ἐκείνους ὅστις (...) πάντας ἀπεπέμπετο. Fíjate que ὅστις esta usado como un singular genérico. La lógica exigiría ἐκείνους οἵτινες (...) πάντας... pero la psicología también tiene su influencia en la sintaxis :)


- ἀπεπέμπετο. Voz media. Compara con el uso menos enfático que ha hecno del mismo verbo en ἡ δὲ μήτηρ ἐξαιτησαμένη αὐτὸν ἀποπέμπει πάλιν ἐπὶ τὴν ἀρχήν.

- ἐπεμελεῖτο. Este verbo rige genitivo (ver la FICHA 21) τῶν παρ᾽ ἑαυτῷ δὲ βαρβάρων. Ojo a esta expresión. Cuando nosotros decimos Se ocupa de que alguien haga algo, los griegos prefieren decir Se ocupa de alguien para que (ὡς) haga algo. Recuerda que el valor final de ὡς se lo damos nosotros, ya que siempre es modal (se ocupa de manera que).


- παρ᾽ ἑαυτῷ. Esta preposición se usa siempre con acusativo. Esta es casi una frase hecha que acabó significando “en casa de” παρὰ Λυσιμάχῳ, en casa de Lisímaco (como en francés chez Lysimache). De nuevo hay que entender una relativa, los barbaros (que estaban) a su lado.


- πολεμεῖν ἱκανοὶ. Otro infinitivo con valor de supino, capaz de hacer la guerra. Ver las notas anteriores.


- ὡς ...εἴησαν ...ἔχοιεν. Optativos oblícuos que dependen de un tiempo histórico (ἐπεμελεῖτο). En presente sería ἐπιμελεῖται ὡς πολεμεῖν τε ἱκανοὶ ὦσι καὶ εὐνοϊκῶς ἔχωσιν αὐτῷ.


- εὐνοϊκῶς ἔχοιεν. Este uso aparece comentado en profundidad en la FICHA 52.

5.4.

1.es capaz de hacer la guerra.
2.son capaces de hacer la guerra.
3.somos capaces de hacer la guerra.
4.estamos bien dispuestos contigo.
5.todos estamos bien dispuestos contigo.
6.están bien dispuestos contigo.
7.todos están bien dispuestos contigo.
8.todos están bien dispuestos con el rey.
9.están bien dispuestos contigo y son capaces de hacer la guerra. (usa τε.. καὶ)
10.despedía a cualquier hermano que venía a su presencia. (usa el orden : cualquiera de los hermanos que venía a su presencia, (lo) despedía.)
11.despide a cualquier hermano que viene a su presencia.
12.los dispongo de tal manera que sean más afectos a mi que al Rey.
13.está bien dispuesto conmigo.
14.los bárbaros que estaban a su lado eran capaces de hacer la guerra y estaban bien dispuestos con él.
15.se ocupa de todos los que vienen de parte del Rey, sean quienes sean.
16.se ocupaba de todos los que venían de parte del Rey, fueran quienes fueran.
17.se ocupa también de que los que están a su lado estén bien dispuestos con él. (recuerda usar: se ocupa de los que están a su lado para que...)
18. se ocupaba también de que los que están a su lado estuvieran bien dispuestos con él. (estuvieran = optativo oblicuo!)
19.mando llamar a su hijo menor.
20.despidió (de su presencia) a su hijo mayor.
21.me ocupo de que el general tenga buena disposición conmigo.
22.me ocupaba de que el general tuviera buena disposición conmigo.
23.me ocupaba de general por estar -al parecer- en buena disposición conmigo. (estar en buena disposición: usa participio... ¡y recuerda que tiene que concordar!)


χαῖρε!!


----


5.4.

1.ἱκανός ἐστι πολεμεῖν.
2.ἱκανοί εἰσι πολεμεῖν.
3.ἱκανός ἐσμεν πολεμεῖν.
4.εὐνοϊκῶς σοι ἔχομεν.
5.πάντες εὐνοϊκῶς σοι ἔχομεν.
6.εὐνοϊκῶς σοι ἔχουσιν.
7.πάντες εὐνοϊκῶς σοι ἔχουσιν.
8.πάντες εὐνοϊκῶς βασιλεῖ ἔχουσιν.
9.εὐνοϊκῶς τέ σοι ἔχουσι καὶ ἱκανοί ἐισι πολεμεῖν.
10.ὅστις ἀφικνεῖτο τῶν ἀδελφῶν, ἀπεπέμπετο.
11.ὅστις ἂν ἀφικνῆται τῶν ἀδελφῶν, ἀποπέμπεται.
12.οὕτω αὐτοὺς διατίθημι ὥστε ἐμοὶ μᾶλλον φίλους εἶναι ἢ βασιλεῖ.
13.εὐνοϊκῶς μοι ἔχει.
14.οἱ παρ΄αὐτῷ βάρβαροι ἱκανοὶ πολεμεῖν ἦσαν καὶ εὐνοϊκῶς αὐτῷ εἶχον.
15.ὅστις ἂν ἀφικνῆται παρὰ τοῦ βασιλέως, πάντων ἐπιμελεῖται.
16.ὅστις ἀφικνεῖτο παρὰ τοῦ βασιλέως, πάντων ἐπιμελεῖτο.
17.καὶ τῶν παρ΄ἐαυτῷ ἐπιμελεῖται ὡς εὐνοϊκῶς αὐτῷ ἔχωσιν.
18.καὶ τῶν παρ΄ἐαυτῷ ἐπιμελεῖτο ὡς εὐνοϊκῶς αὐτῷ ἔχοιεν.
19.τὸν νεώτερον παῖδα μεταπέμπομαι.
20.τὸν πρεσβύτερον παῖδα ἀπεπέμψατο.
21.τοῦ στρατηγοῦ ἐπιμελοῦμαι ὡς εὐνοϊκῶς μοι ἔχῃ.
22.τοῦ στρατηγοῦ ἐπεμελούμην ὡς εὐνοϊκῶς μοι ἔχοι.
23.τοῦ στρατηγοῦ ἐπεμελούμην ὡς εὐνοϊκῶς μοι ἔχοντος.


miércoles, 7 de abril de 2010

EJERCICIOS DE COMPOSICION CON LA ANABASIS (4)


4.1

ὁ δ᾽ ὡς ἀπῆλθε κινδυνεύσας καὶ ἀτιμασθείς, βουλεύεται ὅπως μήποτε ἔτι ἔσται ἐπὶ τῷ ἀδελφῷ, ἀλλά, ἢν δύνηται, βασιλεύσει ἀντ᾽ ἐκείνου. Παρύσατις μὲν δὴ ἡ μήτηρ ὑπῆρχε τῷ Κύρῳ, φιλοῦσα αὐτὸν μᾶλλον ἢ τὸν βασιλεύοντα Ἀρταξέρξην.


cuando marchó tras haber corrido peligro y haber sido ultrajado, medita la manera de no estar ya nunca más bajo el poder de su hermano, sino, de ser posible, reinar en su lugar. Parisatis, su madre, estaba de su parte al quererle más a él que a su hermano el rey.


4.2

amar: φιλῶ

correr peligro: κινδυνεύω

deshonrar: ἀτιμάζω

en lugar de: ἀντί + gen.

en poder de: ἐπί + dat.

marchar: ἀπ-έρχομαι ( aoristo ἀπ-ῆλθον)

más que: μᾶλλον ἤ

nunca: μήποτε

poder: δύναμαι (aoristo ἐδυνήθην)

reinar: βασιλεύω

aún: ἔτι


4.3

-ὡς ἀπῆλθε= Este adverbio, al igual que su equivalente latino ut, tiene la mala fama de ser un tanto chaquetero e introducir todo tipo de subordinadas (temporales, finales, completivas, modales), pero es totalmente falso. La verdad es que siempre significan “como” y siempre introducen oraciones modales.

El hecho de que traduzcamos ὡς ἀπῆλθε o volo ut venias como Cuando marchó y Quiero que vengas, no significa que sean oraciones temporales o completivas. Son oraciones modales que están muy cerca de los sentidos temporales, finales, completivos etc. y por ello las traducimos por oraciones temporales o completivas. Pero de eso a forzar el análisis sintáctico de otra lengua para que encaje con la nuestra... va a ser que no. Y si nos parece raro que haya idiomas usando oracionales modales donde nosotros usamos otros tipos, pues, vale ¡de todo hay que ver, que para eso estudiar idiomas sirven para abrir la mente! :).

Es más, incluso en castellano podemos encontrar ejemplos. los siguientes son de Cervantes, donde el uso de las oraciones modales es muy similar al uso griego y latino:

Pero como vio que se tardaban (=causal, temporal)
Y así como llegó (=temporal)
Ordenó luego como se llamase a un cirujano famoso de la ciudad. (=completiva)
Y, así, se dio luego orden como velase las armas en un corral grande (=completiva)
El ventero daba voces que le dejasen, porque ya les había dicho como era loco (=completiva)
Y como no hallaba el aposento donde le había dejado, andaba de una en otra parte buscándole (=causal)
etc.

Finalmente, para que se vea que esto no son sólo cosas raras de idiomas “muertos”, que dice por ahí la garrulería, o de épocas pasadas, pongo unos ejemplo en euskera, donde no existe diferencia entre oraciones temporales, modales ni completivas, es decir, se da el mismo uso que con ὡς y ut.

etxean nengoela, aitak deitu zuen = cuando estaba en casa, llamó mi padre.
etxean nengoelarik, telebista ikusi nuen = como estaba en casa, vi la tele.
etxean nengoela esan dut = he dicho que estaba en casa.

-ἀπῆλθε. acción puntual... en cuanto se puso en camino.

-κινδυνεύσας, ἀτιμασθείς, φιλοῦσα, βασιλεύοντα. Hay una marcadísima tendencia e expresar con participios las oraciones subordinadas cuyo sujeto ha aparecido ya (o va a aparecer) en la principal. Se trata casi, casi de la ley de oro de la composición griega. :). A saber:

1- κινδυνεύσας καὶ ἀτιμασθείς. Concuerdan con el sujeto implícito en el verbo (ὁ Κῦρος). Sustituyen oraciones causales o temporales (tras correr peligro, porque había corrido peligro...)

2- ἡ μήτηρ + φιλοῦσα. porque le amaba.

3- τὸν βασιλεύοντα + Ἀρταξέρξην. que estaba gobernando. Las oraciones relativas sustantivadas se sustituyen casi sistemáticamente por participios: el que dijo eso, ὁ ταῦτα εἰπών. A veces me pregunto por qué se enseña con tanto afán en clase el pronombre relativo, si luego sale en ocasiones contadas. :)

-ὅπως + futuro con verbos de esfuerzo. Se usan con futuro porque en origen son una interrogativa indirecta:

πῶς βασιλεύσω ἀντ΄ἐκείνου; = ¿cómo gobernaré en su lugar?
βουλεύεται ὅπως βασιλεύσει ἀντ΄ἐκείνου. = medita cómo gobernar (gobernará, la manera de gobernar) en su lugar.

Esto es posible porque en griego, como hemos visto, no existe la concordancia temporal (ya que el tiempo es algo muy secundario en los mal llamados tiempos verbales griegos) e incluso se puede decir ἐβουλεύετο ὅπως βασιλεύσει ἀντ΄ἐκείνου, literalmente, Meditaba cómo gobernará en su lugar.

Pero ¿por qué μήποτε y no οὔποτε? Porque los griegos la sentían como una oración final (ἵνα μήποτε ἔτι ᾖ... βασιλεύσῃ) e incluso se puede decir βουλεύεται ὅπως μήποτε ἔτι ἐπὶ τῷ ἀδελφῷ, ἀλλά, ἢν δύνηται, βασιλεύσῃ ἀντ᾽ ἐκείνου, aunque no es tan común. Futuro y subjuntivo están íntimamente unidos en griego.
Más detalles, FICHA 21.

-βουλεύεται y no βουλεύει porque medita un asunto propio (es decir, relativo al sujeto).

-ἢν δύνηται. con subjuntivo, al ser una acción indefinida (es decir, con visos de ralizarse en un futuro)

-ἀντ᾽ ἐκείνου. Con vistas a los ejercicios, recuerda que con preposición tienes que usar los pronombres enfáticos (σοί, σέ, ἐμοῦ...). Ver la FICHA 90.

-αὐτὸν μᾶλλον ἢ. Con vistas a los ejercicios, recuerda que debido al contraste de elementos en esta estructura tienes que usar los pronombres enfáticos (σοί, σέ, εμοί...). Ver la FICHA 90.


4.4

1.meditamos (asuntos propios) / (pasado)
2.meditábamos (asuntos propios).
3.meditaron (asuntos propios).
4.meditaban (asuntos propios).
5.tramaba contra nosotros.
6.lo arrestó.
7.reino en tu lugar.
8.le amo a él más que a ti.
9.te amamos a ti más que a ellos.
10.nos ama más que al general.
11.meditan la manera de no estar ya nunca más bajo el poder del general.
12.está en poder de su hermano.
13.medita cómo, si puede, ser rey en lugar de su hermano.
14.estaban de parte de Ciro porque le amaban (usa el participio) / (sujeto masculino)
15.amaba al hijo menor mas que al mayor.
16.estoy en tu poder.χαῖρε!!!

--------


4.5


1.ἐβουλευσάμεθα
2.ἐβουλευόμεθα
3.ἐβουλεύσαντο.
4.ἐβουλεύοντο.
5.ἡμῖν ἐπεβούλευε.
6.αὐτόν συνέλαβε.
7.ἀντὶ σοῦ βασιλεύω.
8.αὐτὸν φιλῶ μᾶλλον ἢ σέ.
9.σέ φιλοῦμεν μᾶλλον ἢ αὐτούς.
10.ἡμᾶς φιλεῖ μᾶλλον ἢ τὸν στρατηγόν.
11.βουλεύονται ὅπως μήποτε ἔτι ἐπὶ τῷ στρατηγῷ ἔσονται.
12.ἐπὶ τῷ ἀδελφῷ ἐστιν.
13.βουλεύεται ὅπως, ἐὰν δύνηται, βασιλεύσει ἀντὶ τοῦ ἀδελφοῦ.
14.τῷ Κύρῳ ὑπῆρχον φιλοῦντες αὐτόν.
15.τὸν νεώτερον ἐφίλει μᾶλλον ἢ τὸν πρεσβύτερον.
16.ἐπὶ σοί εἰμι.


lunes, 5 de abril de 2010

EJERCICIOS DE COMPOSICION CON LA ANABASIS (3)

3.1.

ἐπεὶ δὲ ἐτελεύτησε Δαρεῖος καὶ κατέστη εἰς τὴν βασιλείαν Ἀρταξέρξης, Τισσαφέρνης διαβάλλει τὸν Κῦρον πρὸς τὸν ἀδελφὸν ὡς ἐπιβουλεύοι αὐτῷ. ὁ δὲ πείθεται καὶ συλλαμβάνει Κῦρον ὡς ἀποκτενῶν· ἡ δὲ μήτηρ ἐξαιτησαμένη
αὐτὸν ἀποπέμπει πάλιν ἐπὶ τὴν ἀρχήν.

Después que murió Darío y se estableció en el poder Artajerjes, Tisafernes calumnia a Ciro frente al hermano porque conspiraba contra él. Éste lo cree y detiene a Ciro para matarlo. Pero su madre, tras implorar por él, lo despide de vuelta a su provincia.


3.2

calumniar: διαβάλλω (aoristo διέβαλον)conspirar: ἐπιβουλεύω

detener: συλλαμβάνω (aoristo συνέλαβον)

despedir: ἀποπέμπω

establecer: καθίστημι (aorist
o intransitivo κατέστην)

hacia, a: ἐπί + ac.

hacia (interior): εἰς + ac.

ante, frente a: πρός

hermano: ἀδελφός, ὁ


madre: μήτηρ, ἡ

matar: ἀποκτείνω (aoristo ἀπέκτεινα)

morir: τελευτῶ (ᾷς)

otra vez: πάλιν

persuadir: πείθω (aoris
to pasivo ἐπείσθην)

reino, poder regio: βασιλεία, ἡ

salvar con súplicas: ἐξαιτῶ.

tanto...como: τε... καί


3.3

ἐτελεύτησε. terminó. Es un eufemismo por ἀπέθανε. Siempre ha dado mala suerte mencionar la muerte y se prefiere decir pasó a mejor vida, el finado, etc.. También los romanos decían vivió antes que
ha muerto.

κατέστη. Es un aoristo intransitivo. Se estableció, frente a κατέστησε (estableció)

εἰς τὴν βασιλείαν. no confundir con βασίλεια, reina. Como ves, muchas veces prevalece el aspecto de dirección donde nosotros usamos el local. Se estableció “al poder” (llegó al poder)
, no en el poder. ¡Actualmente los griegos mezclan los dos y aquí no ha pasado nada! :)

πρὸς τὸν ἀδελφὸν. con acusativo porque se dirige junto al hermano para calumniar a Ciro. Si estuviera, digamos, cenando junto al hermano sería πρὸς τῷ ἀδελφῷ.

ὡς ἐπιβουλεύοι αὐτῷ. Este uso de
l optativo (llamado oblicuo) aparece en las subordinadas que dependen de tiempos históricos (en pasado). También puedes decir ὡς ἐπεβούλεύε αὐτῷ, ὡς ἐπιβουλεύει αὐτῷ.

De nuevo, ὡς indica una causa no garantizada por el hablante, porque -al parecer, decía- conspiraba contra él, alegando que conspiraba contra él.

Recuerda que en el texto griego es claro que c
onspira contra Artajerjes (αὐτῷ) y no contra el sujeto, Tisafernes (ἑαυτῷ).

ὁ δὲ . Sirve para indicar como sujeto un complemento mencionado en la frase anterior: Τισσαφέρνης διαβάλλει τὸν Κῦρον πρὸς
τὸν ἀδελφὸν ὡς ἐπιβουλεύοι αὐτῷ. ὁ δὲ πείθεται.

πείθεται. La forma pasiva πείθομαι se puede aplicar a nuestra expresión creer algo, dejarse convencer, aunque literalmente es ser convencido. No hay que confundir con el uso de la media, πείθομαι + dat., obedecer.

ὡς ἀποκτενῶν. participio de futuro. Originalmente el futuro indica intención, no tiempo futuro y este valor se ha mantenido muy bien en el participio. ὡς añade la causa supuesta: porque tenía intención de matarlo. Porque había decidido matarlo. Como para matarlo.

ἐξαιτησαμένη. en voz media porque salva a SU hijo.

ἐπὶ τὴν ἀρ
χήν. ¿por qué no εἰς τὴν ἀρχήν? Ni tan mal, pero Jenofonte prefiere indicar que le devuelve a gobernar la provincia, a estar a su cargo, que es uno de los valores de ἐπί (ἐπιστάτης, ἐφισταμένος, ἐπισκοπεῖν, etc)


3.4

1.me despidió.
2.me hizo llamar.
3.detuvieron al hijo de Darío.
4.sospechaban el fin de sus vidas.
5.mató al general.
6.el general murió. (=pasó a mejor vida)
7.el comandante persuadió a los hoplitas.
8.el hijo
del comandante lo creyó (=fue convencido)
9.(él) quería estar presente.
10.resulta que estaba presente. (él)
11.(él) calumniaba a Ciro.
12.traman contra él.
13.calumniaban a Ciro frente a su hermano, alegando que tramaba contra él.
14.Tras m
orir Darío, Artajerjes detuvo a Ciro con intención de matarlo.
15.Después que me establecí en el poder, tramó contra mi.
16.Calumnié al general frente a Ciro, y él lo creyó y detuvo al general. (usar τε... και)
17.Su madre lo despedirá de nuevo a la provincia (=al cargo de la provincia)
18.Su madre los salvó con sus súplicas.
19.De
spués de dejarme convencer, detuve al comandante de los hoplitas con la intención de matarlo. (habla un hombre)

χαῖρε!!


Ο ΟΠΛΙΤΗΣ
-----
3.4.

1.ἀπέπεμψέ με.
2.μετεπέμψατό με.
3.τὸν Δαρείου παῖδα συνέλαβον.
4.τὴν τελευτὴν τοῦ βίου ὑπώπτευον.
5.τὸν στρατηγὸν ἀπέκτεινε.
6.ὁ στρατηγὸς ἐτελεύτησε.
7.ὁ στρατηγὸς τοὺς ὁπλίτας ἔπεισε.
8.ὁ τοῦ στρατηγοῦ παῖς ἐπείσθη.
9.ἐβούλετο παρεῖναι.
10.παρὼν ἐτύγχανε.
11.τὸν Κῦρον διέβαλλε.
12.αὐτῷ ἐπιβουλεύουσιν.
13.τὸν Κῦρον πρὸς τὸν ἀδελφὸν διέβαλλον ὡς ἐπιβουλεύει (ἐπιβουλεύοι) αὐτῷ.
14.ἐπεὶ ἐτελεύτησε ὁ Δαρεῖος , Ἀρταξέρξης τὸν Κῦρον συνέλαβεν ὡς ἀποκτενῶν.
15.ἐπεὶ κατέστην εἰς τὴν ἀρχὴν, ἐπεβούλευσέ μοι.
16.τὸν στρατηγὸν πρὸς τὸν Κῦρον διέβαλον. ὁ δὲ ἐπείσθη τε καὶ τὸν στρατηγὸν συνέλαβε.
17.ἡ μήτηρ ἐπὶ τὴν ἀρχὴν πάλιν αὐτὸν ἀποπέμψει.
18.ἡ μήτηρ αὐτοὺς ἐξῃτήσατο.
19.ἐπεὶ ἐπείσθην, τὸν στρατηγὸν τῶν ὁπλιτῶν συνέλαβον ὡς ἀποκτενῶν.

sábado, 3 de abril de 2010

EJERCICIOS DE COMPOSICION CON LA ANABASIS (2)


2.1

ὁ μὲν οὖν πρεσβύτερος παρὼν ἐτύγχανε· Κῦρον δὲ μεταπέμπεται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἧς αὐτὸν σατράπην ἐποίησε, καὶ στρατηγὸν δὲ αὐτὸν ἀπέδειξε πάντων ὅσοι ἐς Καστωλοῦ πεδίον ἁθροίζονται. ἀναβαίνει οὖν ὁ Κῦρος λαβὼν Τισσαφέρνην ὡς φίλον, καὶ τῶν Ἑλλήνων ἔχων ὁπλίτας ἀνέβη τριακοσίους, ἄρχοντα δὲ αὐτῶν Ξενίαν Παρράσιον.

resultaba que el mayor estaba presente. A Ciro hace venir de la provincia de la que le había hecho sátrapa y le había nombrado general de todos cuantos se reunen en la llanura del Castolo. Marcha al interior así pues Ciro tras tomar a Tisafernes como amigo (y marchó) con 300 hoplitas y su comandante Jenias de Parrasia.

2.2

amigo: φίλος -η -ον

comandante: ἄρχων ἄρχοντος, ὁ

general: στρατηγός, ὁ

hacer: ποιῶ

hacer venir: μεταπέμπομαι.

llanura: πεδίον, τὸ.

marchar al interior: ἀναβαίνω.

provincia: ἀρχή, ἡ

resultar, suceder: τύγχάνω

tener: ἔχω

tomar: λαμβάνω


2.3
παρὼν ἐτύγχανε. para recordar esta estructura FICHA 57.

Κῦρον δὲ μεταπέμπεται. manda a alguien para que le traigan a su hijo Ciro. El verbo se usa en voz media para indicar el interés del sujeto en la acción: aunque no es él el que le trae, es el causante de su venida.

ἀπὸ τῆς ἀρχῆς. provincia, en el sentido latino, lugar vencido militarmente y sometido.

ἐποίησε, ἀπέδειξε. como en griego no existe la consecutio temporum, el aoristo nos sirve para indicar una acción anterior a otra en el pasado.
Por cierto, no se puede negar que los nombramientos oficiales se hacían a dedo! (ἀπέδειξε = señaló con el dedo)

ἐς Καστωλοῦ πεδίον ἁθροίζονται. reunirse “a un sitio” y no “en un sitio” porque vas “a un sitio” a reunirte.

ἁθροίζονται. el presente, además de acción en proceso, puede indicar, como en este caso, acción repetida, se reúnen = suele reunirse. Lo mismo sucede con el imperfecto: ἠθροίζοντο, se reunían = se estaban reuniendo / se solían reunir. Por el contexto los conoceréis! :)

ἀναβαίνει. una ἀνάβασις es una expedición al interior de un país. De aquí el título de la obra.

λαβὼν, ἔχων participios concordando con el sujeto, muy comunes (¡ya lo verás!). Fíjate en las diferencia de aspecto (λαβὼν, de aoristo. ἔχων de presente ), aunque aquí ἔχων se puede traducir “con” (=teniendo)

ὡς φίλον. “como supuesto amigo”, con la idea de que era su amigo. Se masca la tragedia... :)

ἀνέβη, aoristo (un tanto raro, vale) de ἀναβαίνω.

2.4.

1.me hizo venir.
2.me hicieron venir.
3.te hice venir.
4.me hiciste venir.
5.nos hicisteis venir.
6.te hicimos venir.
7.el general te hizo venir.
8.hizo venir al general.
9.hizo venir al comandante.
10.hicimos venir al comandante y a los hoplitas.
11.resulta que está presente (él)
12. resulta que está presente (ella)
13.resulta que estaban presentes (él)
14.resulta que estaban presentes (ellas)
15.hizo venir a Ciro.
16.haré venir a mis dos hijos de las provincias de las que les hice sátrapas.
17.también le nombré general de todos cuantos se reunían en la llanura del Castolo.
18.Los cinco hijos marcharon al interior tras tomar a Tisafernes como (=pensaban) amigo.
19.marcharon al interior con (=teniendo) 400 hoplitas. (ellos)
20.marcharé al interior con (=teniendo) 700 hoplitas y a su comandante Jenias. (habla un hombre)

χαῖρε!!
--------
2.5

(recuerda que el orden sintáctico en griego es muy subjetivo)
() entre paréntesis = se puede usar para dar énfasis.

1.με μετεπέμψατο.
2.με μετεπέμψαντο.
3.σε μετεπεμψάμην.
4.με μετεπέμψω.
5.ἡμᾶς μετεπέμψασθε
6.σε μετεπεμψάμεθα
7.ὁ στρατηγός σε μετεπάμψατο.
8.τὸν στρατηγὸν μετεπέμψατο.
9.τὸν ἄρχοντα μετεπέμψατο.
10.τὸν (τε) ἄρχοντα καὶ τοὺς ὁπλίτας μετεπεμψάμεθα.
11.παρὼν τυγχάνει.
12.παροῦσα τυγχάνει.
13.παρόντες ἐτύγχανον.
14.παροῦσαι ἐτύγχανον.
15.(τὸν) Κῦρον μετεπέμψατο.
16.τοὺς δύο (μου) παῖδες (o bien τὼ παῖδε μου) μεταπέμψομαι ἀπὸ τῶν ἀρχῶν ὧν αὐτοὺς ἐποίησα σατράπας.
17.καὶ αὐτὸν ἀπέδειξα στρατηγὸν πάντων ὅσοι ἐς Καστωλοῦ πεδίον ἠθροίζοντο.
18.λαβόντες (τὸν) Τισσαφέρνην ὡς φίλον, ἀνέβησαν οἱ πέντε παῖδες.
19.ἀνέβησαν ἔχοντες τετρακοσίους ὁπλίτας.
20.ἀναβήσομαι ἔχων ἑπτακοσίους ὁπλίτας καὶ Ξενίαν τὸν ἄρχοντα αὐτῶν.


EJERCICIOS DE COMPOSICION CON LA ANABASIS.(1)


La anábasis de Jenofonte es una de esas obras maestras de la literatura, donde se nos narran las peripecias de un ejército de mercenarios griegos por tierras del imperio persa en su intento de retirarse hacia el Mar Negro y volver a su patria.

Se trata de un trepidante libro lleno de aventuras, batallas, intrigas y descripciones de pueblos exóticos que de haber sido escrito por el Dan Brown de turno (de ser posible, claro) habría sido convertido hace ya tiempo en una espectacular superproducción cinematográfica... en fin, de esa que nos libramos :).

El caso es que es un texto muy interesante para iniciarse en esto de la composición en griego y, aprovechando que ha caído en mis manos este estupendo libro, aprovecho para ir traduciéndolo poco a poco... y añadiendo las soluciones a los ejercicios.

Cada parte consiste en

1.la lectura de una frase del texto con traducción muy literal.

2.estudio del vocabulario.

3.pequeño comentario, de ser necesario, sobre las estructuras que aparecen.

4.ejercicios de composición basados en las estructuras leídas. Como siempre, hay que hacerlos por escritos después de haber memorizado el vocabulario.

5.la solución de los ejercicios... ¡sólo para comprobar! :)

Sin más, vamos a ello. Espero que te animes a descubrir de mano de Jenofonte los tesoros de Persia... ¡así como los de la lengua griega!


1.1
Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο, πρεσβύτερος μὲν Ἀρταξέρξης, νεώτερος δὲ Κῦρος· ἐπεὶ δὲ ἠσθένει Δαρεῖος καὶ ὑπώπτευε τελευτὴν τοῦ βίου, ἐβούλετο τὼ παῖδε ἀμφοτέρω παρεῖναι.

De Darío y Parisatis se producen dos hijos, el mayor Artajerjes y el menor Ciro. Cuando estaba enfermó Darío y sospechaba el final de su vida, quería que ambos sus dos hijos estuvieran presentes.

1.2

ambos: ἀμφοτέρω

cuando: ἐπεί (=después). Frente a ὅτε, cuando (=mientras)

enfermar: ἀσθενῶ

estar presente: πάρειμι

final: τελευτὴ, ἡ

hijo: ὁ παὶς παιδός

joven: νέος

producirse, llegar a ser: γίγνομαι. γίγνεταί μου παῖς. Se me produce un hijo = tengo un hijo.

querer: βούλομαι

sospechar: ὑποπτεύω

vida: βίος, ὁ. el periodo de una vida. ἡ ζωή es la vida en oposición a la muerte.

viejo: πρεσβύτης

1.3.
-πρεσβύτερος, νεώτερος: el mayor y el menor (en edad) se dice “el más viejo” y “el más joven”

-ἠσθένει: no es “enfermaba”, sino “enfermó y seguía enfermo”, es decir, “estaba enfermo”. Gracias al aspecto verbal, el griego no necesita usar verbos distintos.

-ἐβούλετο τὼ παῖδε ἀμφοτέρω παρεῖναι. "Querer" se construye con infinitivo y éste puede llevar un sujeto en acusativo, que este caso está en dual. El uso del dual no es obligatorio.
Como ves, no es necesario usar el posesivo para decir, “su hijo”, “sus hijos”, “mi hijo” etc cuando se refieren al sujeto.

1.4

1.está enfermo.
2.están enfermos.
3.estamos enfermos.
4.estás enfermo.
5.estáis enfermos.
6.el hijo de Darío está enfermo.
7.quiero estar presente.
8.quiere estar presente.
9.quiero que estés presente.
10.quiere que (yo) esté presente.
11.quieren que estemos presente.
12.Darío tiene tres hijos.
13.Ciro tiene dos hijos.
14. tiene cinco hijos.
15. tiene un hijo.
16.Darío está enfermo.
17.los dos hijos de Darío están enfermos.
18.el hijo menor de Dario estaba enfermo y sospechaba el final de su vida.
19.quiero que mis dos hijos estén presentes.
20.quiere que sus tres hijos estén presentes.
21.Cuando sospechaba el final de su vida, quería que su hijo mayor estuviera presente.


χαῖρε!!


-------------------------
1.5 (recuerda que el orden sintáctico en griego es muy subjetivo)
() entre paréntesis = se puede usar para dar énfasis.

1.ἀσθενεῖ.
2.ἀσθενοῦσιν.
3.ἀσθενοῦμεν.
4.ἀσθενεῖς.
5.ἀσθενεῖτε.
6.ὁ (τοῦ) Δαρείου παῖς ἀσθενεῖ.
7.βούλομαι παρεῖναι.
8.βούλεται παρεῖναι.
9.βούλομαί σε παρεῖναι.
10.βούλεταί με παρεῖναι.
11.βούλονται ἡμᾶς παρεῖναι.
12.Δαρείου τρεῖς παῖδες γίγνονται.
13.Κύρου δύο παῖδες γίγνονται.
14. ἀυτοῦ πέντε παῖδες γίγνονται.
15. αὐτῶν εἷς παῖς γίγνεται.
16.(ὁ) Δαρεῖος ἀσθενεῖ.
17.οἱ δύο παῖδες ( o bien τὼ παῖδε) τοῦ Δαρείου ἀσθενοῦσιν.
18.ὁ νεώτερος παῖς τοῦ Δαρείου ἠσθένει καὶ ὑπώπτευε τελευτὴν τοῦ βίου.
19.βούλομαι τοὺς δύο (μου) παῖδες (o bien τὼ παῖδε μου) παρεῖναι.
20.βούλεται τοὺς τρεῖς (ἑαυτοῦ) παῖδας παρεῖναι.
21.ἐπεὶ ὑπώπτευε τελευτὴν τοῦ βίου, ἐβούλετο τὸν πρεσβύτερον (ἑαυτοῦ) παῖδα παρεῖναι.